1. Domov
 2. /
 3. Akreditacije in evalvacije v visokem šolstvu
 4. /

Pogosta vprašanja in odgovori

VABIMO VAS, DA SI PREBERETE ODGOVORE NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA, KI JIH PREJEMAMO OD NAŠIH DELEŽNIKOV.

Odgovore na vprašanja v zvezi s tolmačenjem zakonodaje najdete na podstrani na podstrani Akti in zakonodaja.


I. Informacijski sistem eNakvis

Kdo lahko izpolnjuje elektronski obrazec in kdo ga lahko elektronsko podpiše ter odda na agencijo?
 1. a) Univerze

Dostop do eNakvisa je omogočen z registracijo vašega digitalnega potrdila v varnostni shemi (poglavje Ureditev dostopa do eNakvis). Z izbiro ustrezne vloge si pridobite ustrezne pravice, in sicer:

– Zaposleni na rektoratu in zakoniti zastopnik univerze izberejo vlogo »VLAGATELJ«, ki omogoča delo z obrazcem in oddajo vloge na agencijo. Vlogo mora podpisati zakoniti zastopnik, seveda pa lahko za dejanski podpis pooblasti nekoga drugega. V tem primeru mora biti agencija o pooblastilu obveščena, drugače bo morala vlogo zavreči.

– Zaposleni v članicah izberejo vlogo »VLAGATELJ SP«, ki omogoča delo z obrazcem ter oddajo vloge na univerzo.

 1. b) Samostojni visokošolski zavodi

Dostop do eNakvisa je omogočen z registracijo vašega digitalnega potrdila v varnostni shemi (poglavje Ureditev dostopa do eNakvis). Z izbiro vloge »VLAGATELJ« se omogoči delo z obrazcem in oddaja vloge na agencijo. Vlogo mora podpisati zakoniti zastopnik, seveda pa lahko za dejanski podpis pooblasti nekoga drugega. V tem primeru mora biti agencija o pooblastilu obveščena, drugače bo morala vlogo zavreči.

Spletni brskalnik (Mozilla, Chrome itd.) mi sporoča, da povezava do eNakvisa ni varna. Kaj storiti?

Povezava je vsekakor varna. Upravljavec strežnikov, Ministrstvo za javno upravo (MJU), ni registriral varnostnih certifikatov pri mednarodnem upravitelju, zato jih ni na seznamu varnih certifikatov.

Težavo rešite tako, da ob opozorilu kliknete ali na opozorilo ali pritisnete dodatno (ali napredno – odvisno od brskalnika) in potrdite varnostno izjemo.

S tem certifikat MJU postane zaupanja vreden za vaš brskalnik, zato ob vnovičnem vstopu v eNakvis opozorilo ne bo prikazano.

Na koliko znakov so omejena posamezna polja?

Polja za utemeljitev so omejena na 5000 znakov s presledki, razen če je v navodilih v obrazcu navedeno drugače.

Na članici univerze smo kreirali vlogo in jo posredovali na rektorat, vendar ne rektoratu vloge ne vidijo. Prav tako pa na članici ne moremo nič popraviti, saj po oddaji na rektorat nimamo teh pravic. Kaj lahko storimo?

Večinoma to pomeni, da pravice do dostopa do vloge niso bile ustrezno urejene. V takšnem primeru pošljite elektronsko sporočilo z opisom težave in ID številko vloge na elektronski naslov andrej.krcek@nakvis.si. Na agenciji bomo pregledali pravice do dostopa, vrnili vlogo članici v izpolnjevanje ter svetovali, katere podatke je treba urediti.

Kako morajo biti urejene pravice do dostopa?

Pravice do dostopa urejate s klikom na gumb »Akcije« ter z izbiro »0.Spremeni osnovne podatke«. Nato pritisnete na »+« pred gumbom »Dostopne pravice«.

Tukaj lahko dodate osebo (s pritiskom na »+«), ki bo poleg vas urejala obrazec. Prav tako izberete osebo, ki lahko vloži vlogo na agencijo (osebo v obeh primerih izberete s seznama, po pritisku na gumb »…«).

Pomembno: oseba, ki jo želite dodati za urejanje ali vlaganje vloge, se mora predhodno vsaj enkrat prijaviti v eNakvis, da jo sistem zazna in uvrsti na seznam.

Ob prijavi na prvi strani ne vidim vloge, ki smo jo izpolnjevali včeraj. Ali je vloga izbrisana?

Vloga ni izgubljena. Pritisnite na ikono »Čakalnica« in prikazale se vam bodo vse vloge, ki še niso bile vložene na agencijo.

Če imate še zmeraj težave s prikazovanjem vloge, poskusite s filtriranjem. Najprej označite, za kateri postopek gre.

Nato še spremenite prvi datum, in sicer na začetek meseca, v katerem ste začeli izpolnjevati vlogo. Nato pritisnite gumb »Išči«.

Ali lahko vidim na spletu, v kateri fazi je postopek?

Da. Vse informacije v zvezi s postopkom najdete na tej povezavi: Visokošolski zavodi in študijski programi v postopku akreditacije.

Zanima nas, katere podatke zapisati v vrstice predmetnika (iz obrazca Meril – obrazec za akreditacijo št. programa) - CELOTEN ŠTUDIJSKI PROGRAM. Ali podatke glede na posamezne točke (I. – obvezni predmeti, II – smeri, III – moduli, IV. –izbirni predmeti. Kaj zapisati pod V.?)? Ali se zapiše skupne podatke glede na letnik (I.- 1.l., II. – 2.l., III. -3.l. ipd.) študija (ki pa so tudi vmes že podani)?

V vrstico predmetnika CELOTEN ŠTUDIJSKI PROGRAM vpišite seštevek ur oziroma KU za ves program (na primer, v prvi stolpec KU (kontaktnih ur) za P (predavanja) vpišete seštevek teh ur vseh letnikov (1. letnik (KU za P) skupaj + 2. letnik (KU za P) skupaj + 3. letnik (KU za P) skupaj)  in tako naprej po stolpcih. Torej, skupni podatki za letnik so zapisani po vsakem letniku v vrstici »Letnik skupaj«, seštevek vseh letnikov pa v vrstici »CELOTEN ŠTUDIJSKI PROGRAM«. V vrstice v nadaljevanju vpišete seštevke ur oz. KT vseh letnikov po obveznih predmetih (I.) smereh (II.), modulih (III.) in izbirnih predmetih (IV.).   Pod točko V ni treba vpisati nobenih podatkov, tudi mi bomo to v sistemu popravili. Sprva je bilo namreč mišljeno, da se posebej vpiše število ur in KT za praktično izobraževanje, na predlog zavodov in rektorske konference pri usklajevanju meril pa smo se dogovorili, da bo točka V črtana (žal je pri popravljanju predloga meril prišlo do nedoslednosti).

Kaj je predvideno, da napišemo v stolpec »Vrsta projekta« v spodnjih preglednicah:

Predvideno je, da se napiše, za kateri projekt gre, na primer:

 • nacionalni projekt,
 • mednarodni projekt,
 • projekt, povezan z okoljem oz. v sodelovanju z njim, ali projekt za razvoj visokošolskega zavoda; tudi
 • podoktorski projekt, saj je ta lahko tako temeljno raziskovalni ali aplikativni…

Projekti so lahko tematsko usmerjeni ali splošni.

Prosimo za dodatna pojasnila glede 54. člena Meril (obrazec za evalvacijo študijskih programov).

Pod točko a) 1. standarda je v okvirčku podano naslednje navodilo:

»Priložite samoevalvacijska poročila za zadnja tri leta in dokumente, iz katerih je razvidno uresničevanje nalog na podlagi izsledkov samoevalvacijskega poročila za zadnje zaključeno samoevalvacijsko obdobje (kadar niso del samoevalvacijskega poročila) ter načrt ukrepov za prihodnje samoevalvacijsko obdobje

Vezano na osenčeno besedilo z rumeno (samoevalvacijska poročila za zadnja tri leta) vas prosimo za obrazložitev ali to pomeni, da je potrebno priložiti:

 1. a) samoevalvacijsko poročilo za posamezen študijski program, ki zajame obdobje zadnjih 3 let (3-letni cikel),

ali

 1. b) samoevalvacijsko poročilo za posamezen študijski program za vsako leto v zadnjih treh letih (1-letni cikel),

ali

 1. c) samovelvacijsko poročilo, ki zajame vse programe skupaj letno ali za obdobje zadnjih treh let.

Prosimo za pojasnilo glede povezanosti »samoevlavacijska poročila za zadnja tri leta« in »zadnje zaključeno samoevalvacijsko obdobje«. Glede na vrsto in dolžino trajanja študijskih programov se pogostost (frekvenca) samoevalvacijska obdobja razlikuje med programi.

Ali torej iz vašega navodila izhaja, da se priloži poročilo o izvajanju sprejetih ukrepov na podlagi akcijskega načrta, ki je bil določen/sprejet ob zadnji samoevlavaciji študijskega programa (zadnje zaključeno samoevalvacijsko obdobje)? Ter, ali se vaše navodilo (za zadnja tri leta) nanaša na obdobje (cikel) treh let oz. za vsako leto posebej?

ODGOVOR:

Naj najprej povemo, da si samoevalvacijsko obdobje določi visokošolski zavod sam, kar pomeni, da je lahko eno-, dve- , triletno… To prepuščamo vaši avtonomiji.

Za agencijo je pomembno, da je razvidno sprotno spremljanje in posodabljanje študijskega programa, načrtovanje tega, presoja izboljšav, uresničevanja nalog, načrtovanje za naprej… oziroma, da je razvidno, da so izpolnjeni vsi standardi kakovosti iz meril. Konkretno:

 • samoevalvacijska poročila za zadnja tri leta: glede na obdobje, ki ga sami določite, so lahko priložena tri (če ste določili enoletno obdobje), dve (če ste določili dveletno obdobje) ali eno (če ste določili triletno obdobje ali več);
 • če samoevalvacijsko poročilo zajema več programov, mora biti izpolnjevanje standardov kakovosti razvidno po posameznih programih;
 • odgovor na  vaše zadnje vprašanje oziroma koliko dokumentov boste morali priložiti vlogi  je povezan z določitvijo samoevalvacijskega obdobja in s tem, ali bo uresničevanje nalog na podlagi izsledkov samoevalvacijskega poročila za zadnje zaključeno samoevalvacijsko obdobje del samoevalvacijskega poročila ali samostojen dokument (poročilo o izvajanju sprejetih ukrepov na podlagi akcijskega načrta).
Na koga se nanaša izraz »nosilec študijskega programa«?

Izraz »nosilec študijskega programa« oziroma »nosilec in izvajalec študijskega programa«, ki se pojavlja na več mestih v Merilih,  se nanaša na nosilce predmetov študijskega programa.

Ali je v postopkih NAKVIS dovoljeno, da se vlagatelji poslužujejo strojnega prevajanja dokumentov?

Svet agencije je na svoji 196. seji obravnaval pobudo in vprašanja deležnikov glede prevajanja dokumentov in odgovorov, ki so namenjeni delu skupin strokovnjakov in so predvsem delovne narave (poročila skupin strokovnjakov, odgovori visokošolskih zavodov, dopolnitve in pojasnila vlagateljev ipd.).

Svet agencije ugotavlja, da je dostopnost in kakovost modelov (aplikacij in spletnih storitev) strojnega prevajanja na trgu dovolj kakovostna, da ob zavedanju deležnikov v postopku, da gre za strojni prevod, tovrstne modele štejemo kot uporabno orodje za prevajanje v informativne namene in delovna gradiva. Sklenil je, da za namen t.i. delovnih dokumentov in zaradi spoštovanja rokov (časovni pritisk) spodbuja agencijo in deležnike, da se poslužujejo strojnega prevajanja besedil, ter z uporabo plačljivih oziroma prosto dostopnih aplikacij in spletnih storitev. S tem se zagotovi spoštovanje rokov za vodenje in dokončanje postopkov ter enakopravnega in aktivnega vključevanja tujih strokovnjakov v presoji in pripravi končnih (akreditacijskih in evlavacijskih) poročil skupin strokovnjakov.


II. Pojasnila glede pritožb, pripomb, predlogov in kritik v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih

1. PRITOŽBA ZOPER KONČNO ODLOČITEV SVETA AGENCIJE

Za pritožbeni postopek se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Odločba se lahko izpodbija s pritožbo:

 1. če je bil pri izdaji odločbe materialni predpis napačno uporabljen oziroma sploh     ni bil uporabljen;
 2. če je bilo dejansko stanje ugotovljeno nepopolno ali napačno;
 3. če so podane kršitve pravil postopka.

Za bistveno kršitev pravil upravnega postopka se v vsakem primeru šteje:

 1. če je odločbo izdal stvarno nepristojen organ;
 2. če osebi, ki bi morala biti udeležena kot stranka ali stranski udeleženec v postopku, ta možnost ni bila dana, pa ne gre za primer iz drugega odstavka 229. člena, ali je nastopal nekdo, ki ne bi mogel biti stranka;
 3. če stranki ali stranskemu udeležencu ni bila dana možnost, da se izjavi o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe;
 4. če stranke v skladu z zakonom ni zastopal zakoniti zastopnik oziroma, če pooblaščenec ni imel ustreznega pooblastila;
 5. če so bile kršene določbe tega zakona o uporabi jezika v postopku;
 6. če je pri odločanju ali vodenju postopka sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena;
 7. če se odločbe ne da preizkusiti.

Pritožbo je mogoče vložiti zoper odločitev sveta agencije, pa tudi zaradi molka organa prve stopnje, torej če svet agencije odločbe v roku ni izdal.

O pritožbi odloča PRITOŽBENA KOMISIJA.

Odločanje pritožbene komisije je z Zakonom o visokem šolstvu (ZViS) omejeno le na možnost, da potrdi odločitev sveta agencije ali pa jo odpravi in vrne zadevo v ponovno odločanje na svet agencije.

2. PRITOŽBA ZOPER SKLEP

ZUP v nekaterih primerih omogoča tudi posebno pritožbo zoper sklep, izdane med postopkom.

Sklepe, ki jih ni mogoče izpodbijati s posebno pritožbo, lahko pritožniki izpodbijajo s pritožbo zoper končno odločbo.

Zoper nekatere sklepe je pritožba izključena.

3. DRUGE MOŽNOSTI VLAGATELJEV V POSTOPKU

Vlagatelji imajo med postopkom tudi druge možnosti, s katerimi lahko izrazijo svoje nestrinjanje:

 • nestrinjanje s predlaganim strokovnjakom (pred izdajo sklepa o imenovanju skupine strokovnjakov);
 • zahtevo za izločitev strokovnjaka, strokovnega delavca, člana sveta agencije ali pritožbene komisije;
 • zahtevo za vstop v postopek;
 • pripombe na poročilo skupine strokovnjakov ipd.

Morebiten ugovor oziroma pripombe glede samega postopka lahko vlagatelji kadarkoli med postopkom sporočijo preko strokovnega delavca, ki vodi postopek, posebnega razdelka na spletni strani (Pobude in priporočila agenciji), splošnega elektronskega naslova (info@nakvis.si) oziroma drugega ustreznega komunikacijskega kanala. Ugovori se lahko nanašajo na delo strokovnega delavca, delo skupine strokovnjakov oziroma delo sveta agencije.

4. POSTOPEK IZREDNE EVALVACIJE

Kot posebno obliko možnosti opozarjanja in ukrepanja v zvezi z morebitnimi neustreznostmi pri delovanju visokošolskega zavoda ali izvajanju študijskega programa slovenski zakonodajni sistem predvideva institut izrednih evalvacij. V teh postopkih lahko kdorkoli poda pobudo za uvedbo izredne evalvacije, če meni, da je delovanje visokošolskega zavoda, izvajanje študijskega programa ali sistema zagotavljanja kakovost neustrezno (glej 51. š in a51. t člen ZViS). Postopek je še podrobneje popisan v Merilih za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov.