1. Domov
 2. /

Aktualne informacije v zvezi s postopki NAKVIS

DATUM OBJAVE: 26. maja 2020

Aktualne informacije za vlagatelje, ki imajo v teku postopke pri Nacionalni agenciji RS za kakovost v visokem šolstvu.

Ključne informacije za vlagatelje:

– Podatki o tekočih postopkih so na voljo v rokovniku.

– Konkretne informacije o postopkih lahko dobite pri strokovnih delavcih, ki vodijo posamezne postopke (po e-pošti oziroma po telefonu).

– Sestanki in druga pomembna srečanja z deležniki se bodo v danih razmerah izvajali preko videokonferenčnih orodij.


Ključni zakonodajni ukrepi in vpliv na delo NAKVIS (klik na zakon za podrobnosti):

Ukinitev začasnih ukrepov v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 (v veljavi od 1. 6. 2020 dalje)

1. 6. 2020 prenehajo veljati začasni ukrepi v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19, kot jih določa Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) – ZZUSUDJZ.

Od tega dne naprej se v vseh upravnih zadevah ponovno v celoti uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku – ZUP, kot se je pred dnem 29. 3. 2020, ko je začel veljati ZZUSUDJZ.

 • Roki za opravljanje procesnih dejanj strank:

Od dne 1. 6. 2020 dalje bodo spet začeli teči vsi procesni roki v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih (npr. rok za pritožbo, rok za dopolnitev vloge, pripombe na poročilo), ki v času veljave začasnih ukrepov niso tekli.

Če je tak rok delno že pretekel pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, to je pred dnem 29. 3. 2020, od dne 1. 6. 2020 dalje teče naprej preostanek tega roka.

V kolikor rok sploh še ni začel teči, ker je bil dokument (kot npr. odločba ali poziv k dopolnitvi vloge, ki ta rok določa), izdan v času trajanja začasnih ukrepov, bo rok v celoti začel teči od dne 1. 6. 2020 dalje.

 • Ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer lahko pride do neposrednega stika

Od dne 1. 6. 2020  dalje se ustne obravnave lahko opravljajo v skladu z ZUP brez omejitev.

Obiski visokošolskih zavodov bodo bili opravljeni v skladu s Smernicami za izvedbo evalvacijskega obiska na daljavo ali fizično na samem zavodu v dogovorih z visokošolskimi zavodi.

 • Osebno vročanje

Vse odločbe, sklepe in druge dokumente, od vročitve katerih začne teči rok, je treba od dne 1. 6. 2020  dalje ponovno vročati osebno v skladu s 87. členom ZUP.

Vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov, od vročitve katerih začne teči rok, se po elektronski poti od navedenega dne dalje v skladu z ZUP ponovno opravlja le v varni elektronski predal naslovnika.

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (covid-19) (v veljavi od 29. 3. 2020 do 30. 5. 2020)

V petek, 1. maja 2020, je začel veljati Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (covid-19) (v nadaljevanju: ZZUSUDJZ), ki opredeljuje tudi način delovanja NAKVIS v teh izrednih razmerah.

Ključni poudarki po začetku veljavnosti sprememb zakona:

 • roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve, za opravljanje procesnih dejanj strank in za izpolnitev njihovih materialnih obveznosti ne tečejo (ZZUSUDJZ, 6. člen).

Določba velja tudi za vse akreditacijske in evalvacijske postopke NAKVIS.

NAKVIS bo postopke izvajal v okviru zakona na način, da bo konstruktivno sodeloval z vlagatelji, kolikor je to mogoče. Nekateri že začeti postopki (akreditacija študijskega programa) oziroma deli postopkov (pregled dokumentacije, priprava na obisk) tako lahko tečejo dokaj nemoteno, medtem ko se bodo nekatere faze postopkov, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec v neposrednem stiku, spričo danih razmer izvedle le, če se zaradi tega ne bo širila virusna okužba in bo zagotovljeno zdravje ter življenje uradne osebe, stranke ali drugega udeleženca (obiski na terenu, intervjuji s skupinami deležnikov).

Ker od uveljavitve zakona do objave sklepa Vlade Republike Slovenije v Uradnem listu Republike Slovenije o prenehanju razlogov oziroma najdlje do 1. julija 2020 (2. člen ZZUSUDJZ), roki ne tečejo, to pomeni, da vlagatelji, ki so bili pozvani k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, niso dolžni obveznosti izpolniti v roku, ki je zapisan v dokumentu (pozivu za dopolnitev), in to ne bo vplivalo na njihov pravni položaj. Zaradi prekinitve teka roka bodo obveznost lahko izpolnili po prenehanju ukrepov. Prekinitev teka roka pomeni, da bodo vsi, ki so bili pozvani k odpravi kakršnihkoli pomanjkljivosti ali prilaganju dokazov, lahko po prenehanju ukrepov izkoristili preostanek časa (teka roka), ki v času prekinitev ni tekel, in vlogo pravočasno dopolnili.

Vlagatelji lahko v času prekinitve roka, če tako želijo, po elektronski poti in po pošti, pošljejo podatke ali listine, ki so potrebne za izvedbo postopka in tako omogočijo, da se postopek nadaljuje oziroma zaključi.

 • ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer lahko pride do neposrednega stika, se ne izvajajo, razen v nujnih zadevah. Ne glede na prejšnji stavek se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec v neposrednem stiku, izvedejo tudi v zadevah, ki niso nujne, če se zaradi tega ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje ter življenje uradne osebe, stranke ali drugega udeleženca (ZZUSUDJZ, 7. člen).

Vsi obiski visokošolskih zavodov se bodo tako lahko izvedli le skladno z zgoraj navedenim spremenjenim 7. členom ZZUSUDJZ.

Obiski visokošolskih zavodov v okviru postopkov, ki tečejo na agenciji, in za katere so datumi določeni za april ali maj 2020, so bili preloženi. O izvedbi obiskov visokošolskih zavodov, ki bodo potekali na podlagi spremenjenih določb ZZUSUDJZ (7. člen), in ki so predvideni v poznejših mesecih, bomo visokošolske zavode in strokovnjake obvestili vsaj en mesec prej, da se bodo lahko nanje ustrezno pripravili.

 • roki v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, ki nimajo značaja upravne zadeve, za opravljanje procesnih dejanj upravnih in drugih državnih organov, organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil in za izdajanje upravnih aktov ne tečejo (ZZUSUDJZ, 6. člen).

Svet NAKVIS bo od začetka veljavnosti spremembe in dopolnitev ZZUSUDJZ (1. maj 2020) sprejemal odločitve tudi v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih.

 • osebno vročanje dokumentov na podlagi 87. člena ZUP se od začetka veljavnosti spremembe in dopolnitev ZZUSUDJZ opravlja na naslednji način (ZZUSUDJZ, 8. a člen):

  (1) Vročanje odločb, sklepov ali drugih dokumentov, ki jih je na podlagi 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku treba vročiti osebno, se v upravnih zadevah, ki niso nujne, opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika.

  (2) Vročitev velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, če se vroča v tujino v fizični obliki pa dvajseti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepa ali drugega dokumenta ni prejel ali ga je prejel kasneje. V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, prejem in dan prejema dokazuje organ. Organ lahko po telefonu, po elektronski poti ali na drug način preveri, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel in kdaj ga je prejel.

  (3) V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, ker ni dokazov o vročitvi, se opravi ponovna vročitev.

  (4) Na ovojnici ali na odločbi, sklepu ali drugem dokumentu se označi dan odpreme, dan vročitve in začetek teka roka v skladu z 2. členom tega zakona. V primeru vročanja v elektronski predal se od naslovnika zahteva potrditev prejema odločbe, sklepa ali drugega dokumenta.

  (5) Za elektronski predal iz prvega odstavka tega člena se šteje elektronski naslov, ki ga je oseba sama navedla v vlogi, ali elektronski naslov, s katerega je poslala vlogo, ne glede na to, ali ustreza varnostnim in tehničnim zahtevam, ki jih mora izpolnjevati varni elektronski predal po 86. členu Zakona o splošnem upravnem postopku. Vročitev v elektronski predal se opravi, če je bila oseba seznanjena s takšnim načinom vročanja in je s tem soglašala.

NAKVIS bo dokumente, ki jih vroča po ZUP-u, skladno z novim 8. a členom ZZUSUDJZ vlagateljem pošiljal v njihov elektronski predal. O takšnem načinu vročitve bo vlagatelje predhodno seznanil in od njih za takšen način vročitve pridobil soglasje. V elektronskem sporočilu bo od vlagateljev zahteval potrditev prejema odločbe, sklepa ali drugega dokumenta. Če vlagatelj ne bo soglašal z vročanjem v elektronski predal, bo NAKVIS dokumente vročil v vlagateljev hišni predalčnik ali poštni predal.

Vlagatelji bodo v pouku o pravnem sredstvu oziroma v dopisih (npr. poziv za dopolnitev vloge) obveščeni o tem, da se šteje, da je vročitev opravljena šesti delovni dan od dneva odpreme (če se vroča v tujino v fizični obliki pa dvajseti delovni dan od dneva odpreme), razen če naslovnik odločbe (sklepa, dopisa) ni prejel ali ga je prejel kasneje.

NAKVIS bo visokošolske zavode še vedno preko el. pošte obveščal o poteku postopkov, kjer je to mogoče. Korespondenca z visokošolski zavodi in drugimi deležniki glede zadev, ki se ne tičejo posameznega upravnega postopka, bo potekala nemoteno (primerneje je po elektronski poti).

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v veljavi od 1. 5. 2020 do 30. 9. 2020)

Obveščamo vas, da je dne 11. 4. 2020 začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP; Uradni list RS, št. 49/20, št. 61/20, v nadaljevanju: interventni zakon), ki določa tudi ukrepe na področju visokega šolstva. Za sporočanje sprememb obveznih sestavin študijskih programov je pomemben:

48. člen interventnega zakona (spremembe obveznih sestavin študijskih programov):

»Ne glede na določbe sedmega odstavka 32. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) lahko visokošolski zavodi za študijsko leto 2019/2020 sprejmejo spremembe obveznih sestavin študijskih programov iz pete, šeste, devete, desete in enajste alineje tretjega odstavka 35. člena, ki začnejo veljati že v tem študijskem letu za vse vpisane študente ne glede na določbo prve alineje prvega odstavka 66. člena.«

Pojasnilo MIZŠ k 48. členu interventnega zakona:

Interventni ukrep dovoljuje visokošolskim zavodom, da zaradi epidemije COVID-19 lahko med študijskim letom 2019/2020 spremenijo naslednje obvezne sestavine študijskih programov: načine ocenjevanja, način izvajanja študija, pogoje za dokončanje študija in pogoje za dokončanje posameznih delov programa, če jih program vsebuje, ter merila za priznavanje znanja in spretnosti, pridobljenih pred vpisom v program. Z interventnim zakonom je določeno, da te spremembe začnejo veljati takoj naslednji dan po njegovi objavi in za vse vpisane študente, ne glede na veljavne določbe sedmega odstavka 32. člena Zakona o visokem šolstvu, v skladu s katerim morajo biti spremembe študijskih programov sprejete na pristojnih organih visokošolskih zavodov in  poslane na NAKVIS pred objavo razpisa za vpis.

NAKVIS bo visokošolskim zavodom omogočil sporočanje sprememb zgoraj omenjenih sestavin študijskih programov za študijsko leto 2019/2020 v informacijskem sistemu eNakvis v obliki enostavne »akcije« (začetni proces znotraj eNakvisa), kamor bodo vlagatelji priložili sklepe senatov visokošolskih zavodov.

Iz priloženih sklepov (v doc. ali pdf. formatu) mora biti jasno razvidno:

 • kateri študijski programi se spreminjajo (ime, vrsta, stopnja; če gre za univerzo, tudi na katerih članicah se študijski program izvaja),
 • jasen opis sprememb obveznih sestavin študijskega programa (skladno z določbami 48. člena interventnega zakona),
 • veljavnost omenjenih sprememb (za študijsko leto 2019/2020).

Rok za sporočanje in oddajo teh sprememb je od 1. maja 2020 do 30. septembra 2020. Po tem datumu to ne bo več mogoče.

Visokošolski zavodi boste pravočasno seznanjeni z načinom vnosa omenjenih sprememb v eNakvis po elektronski poti (na uradni naslov visokošolskega zavoda) in na spletni strani agencije.

Dodatna pojasnila MIZŠ v zvezi z interventnim zakonom so na voljo na tej povezavi.


Na NAKVIS se zavedamo, da ste visokošolski zavodi v trenutnih razmerah v zelo zahtevnem položaju, saj je potrebno močno prilagajati same izobraževalne procese. To bo potrebno upoštevati pri izvedbi samih postopkov, pri čemer mora NAKVIS seveda delovati znotraj danih zakonodajnih okvirov, ki določajo našo dejavnost. Predvsem pa dane razmere tako od agencije kot od vlagateljev zahtevajo določeno mero fleksibilnosti in sodelovanja, za kar se vam že vnaprej zahvaljujemo.

O poteku postopkov in drugih dejavnostih NAKVIS vas bomo sproti obveščali.

Hvala za razumevanje in veliko zdravja.  

NAKVIS