1. Domov
  2. /

Izjava za javnost v zvezi z 38. členom ZViS

DATUM OBJAVE: 10. februarja 2023

Izjava za javnost

NAKVIS pri svojem delovanju dosledno zasleduje določila zakonodaje in zavrača očitke o neustreznem delovanju pri urejanju vpisnih pogojev na univerzitetnih študijskih programih

• 38. člen Zakona o visokem šolstvu nedvoumno določa vpisne pogoje na univerzitetne študijske programe, medtem ko imamo v praksi že več kot 20 let neurejeno stanje. Citiramo določbe člena, ki se dotikajo poklicne mature:

»V študij po univerzitetnem študijskem programu na posameznem strokovnem področju se lahko vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature.«

• Na NAKVIS smo prejeli vrsto pobud, da se ta problematika uredi na zakonsko predviden način. Z usklajevanjem vpisnih pogojev se v dogovoru z zavodi intenzivno ukvarjamo že zadnja štiri leta.

NAKVIS ne določa pogojev za vpis na univerzitetne študijske programe za dijake srednjih šol. To je pristojnost visokošolskih zavodov.

• NAKVIS v postopkih podaljšanj akreditacij visokošolskih zavodov preverja skladnost delovanja visokošolskih zavodov z zakonom in podzakonskimi akti, med drugim tudi izpolnjevanje 38. člena ZViS.

• Pri večini univerzitetnih študijskih programov smo rešitve uspešno uresničili. Kljub intenzivnim naporom, da bi to dolgotrajno neupoštevanje zakonodaje dokončno uredili, pa ugotavljamo, da nekateri zavodi tega niso uspeli povsem upoštevati.

S pričujočo izjavo se na Nacionalni agenciji RS za kakovost (NAKVIS) v visokem šolstvu odzivamo na polemiko spremembe pogojev za vpis v univerzitetne študijske programe za dijake iz poklicnih srednjih šol, ki se je v dneh po objavi razpisa za vpis za študijsko leto 2023/24 oblikovala v javnosti.

V NAKVIS v prvi vrsti poudarjamo, da pri svojem delovanju zasledujemo določila zakonodaje, konkretno pri 38. členu Zakona o visokem šolstvu pa predvsem rešujemo zatečeno stanje oziroma nespoštovanje zakonodaje, ki traja že vsaj zadnjih 20 let. Omenjeni člen zakona namreč nedvoumno določa, da se v študij po univerzitetnem študijskem programu na posameznem strokovnem področju lahko, poleg kandidatov, ki so opravili splošno maturo, vpiše tudi, kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature, pri čemer se določila glede istega strokovnega področja v praksi ni upoštevalo.

Na NAKVIS smo prejeli vrsto pobud (tudi od Državne komisije za splošno maturo), da se ta problematika uredi na zakonsko predviden način. Glede na to, da je bilo zadnjih 20 let stanje neurejeno, smo v skupnih pogovorih z visokošolskimi zavodi in pristojnim ministrstvom prišli do ugotovitve, da je najbolj smiselno, da se to uredi pri postopkih podaljšanja akreditacije visokošolskih zavodov. Z usklajevanjem vpisnih pogojev se v dogovoru z zavodi tako intenzivno ukvarjamo že zadnja štiri leta.

Kot pomoč pri opredelitvi istega strokovnega področja srednješolskega in univerzitetnega programa smo pripravili Smernice za določanje ustreznih srednješolskih programov za vpis v univerzitetne študijske programe, ki poleg uradne klasifikacije KLASIUS-P-16 opredeljujejo uporabo dodatnih klasifikacij za določitev ustreznih področij, s čimer smo želeli doseči, da se zajame čim širši spekter srednješolskih programov iz istega področja. To usklajeno razporeditev je svet NAKVIS prejel od univerz in jo kot pomoč pri določanju vpisnih pogojev svetoval vsem visokošolskim zavodom. Področja po posameznih klasifikacijah določijo visokošolski zavodi sami v postopku akreditacije študijskega programa. Srednješolske programe v klasifikacije razvrstijo po vsebini, NAKVIS pa preverja, ali so vpisni pogoji določeni v skladu z zakonom. Usklajevanje specifičnih vpisnih pogojev je v domeni posameznih srednjih šol oziroma visokošolskih zavodov.

Pri večini univerzitetnih študijskih programov smo to do zdaj uspešno uresničili. Kljub intenzivnim naporom, da bi to dolgotrajno neupoštevanje zakonodaje dokončno uredili, pa z obžalovanjem ugotavljamo, da nekateri zavodi tega niso uspeli povsem upoštevati, zato bo NAKVIS tudi v nadaljnjih postopkih skrbel, da bodo pogoji za vpis na vseh visokošolskih zavodih skladni z 38. členom ZViS.

Poudarili bi, da NAKVIS ne določa vpisnih pogojev za vpis na univerzitetne študijske programe za dijake srednjih šol z opravljeno poklicno maturo. Kdo se lahko vpiše na posamezni univerzitetni študijski program, je odločitev visokošolskega zavoda, ki pa mora upoštevati določbe 38. člena ZViS. ZViS je torej zakon, ki zavezuje tako NAKVIS kot tudi visokošolske zavode in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije k upoštevanju določanja zakonitih vpisnih pogojev.