1. Domov
 2. /

Javni poziv za vpis v register strokovnjakov

DATUM OBJAVE: 19. marca 2021

Na podlagi 8. člena Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/2018; v nadaljevanju: Merila) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja

JAVNI POZIV kandidatom za vpis v register strokovnjakov


1.Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana.


2. Predmet poziva je zbiranje prijav kandidatov za vpis v register strokovnjakov, predvsem:

a) docentov, rednih in izrednih profesorjev z naslednjih področij:

011 Izobraževalne znanosti (didaktika, pedagogika, andragogika, izobraževanje
učiteljev,…)
0215 Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti
0222 Zgodovina
0223 Filozofija
0313 Psihologija
0314 Sociologija in študij kultur
0421 Pravo
0533 Fizika
0532 Geoznanosti
0511 Biologija
0521 Okoljske znanosti
073 Arhitektura, prostorsko načrtovanje in gradbeništvo
08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo
0911 Zobozdravstvo
0912 Medicina
0915 Terapija in rehabilitacija
0916 Farmacija
091 Zdravstvena nega in babištvo
0923 Socialno delo in svetovanje

b) predavateljev višjih strokovnih šol
c) študentov, vpisanih na visokošolske zavode in višje strokovne šole
d) predstavnikov delodajalcev, ki imajo izkušnje s praktičnim izobraževanjem v višjem strokovnem izobraževanju in bi sodelovali pri zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol.

Kandidati za strokovnjake (v nadaljevanju: kandidati) se bodo morali udeležiti obveznega praktičnega izobraževanja, ki ga organizira Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. Izobraževanje bo potekalo v sredo, 21.04.2021 in četrtek, 22.04.2021, in sicer v online obliki (zoom).


3. Pogoji:

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a) redni, izredni profesorji, docenti, predavatelji višjih šol: splošne pogoje iz 3. člena in najmanj štiri posebne pogoje iz 4. in 5. člena Meril;

b) predstavniki delodajalcev: ukvarjanje s presojo kakovosti v visokem in višjem šolstvu in najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje. Izpolnjevati morajo splošne pogoje iz 3. člena in posebne pogoje iz 4. člena Meril;

c) študenti: splošne pogoje iz 3. člena Meril in izkazati sodelovanje pri (samo)evalvaciji zavodov/šol oziroma študijskih programov.

Splošni pogoji (3. člen Meril):

Kandidati morajo izkazati:

 • poznavanje slovenskega visokega oziroma višjega šolstva (zakonska ureditev, organiziranost, značilnosti in delovanje);
 • poznavanje meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo, drugih meril in standardov agencije ter standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG (v nadaljevanju: evropski standardi);
 • pravilno izražanje v slovenskem jeziku;
 • znanje angleškega jezika najmanj na ravni B2.

Posebni pogoji za akreditacijo in zunanjo evalvacijo zavodov/šol (4. člen Meril)

Kandidati morajo izkazati:

 • vodstvene izkušnje na zavodu/šoli;
 • vodstvene izkušnje pri pedagoškem, znanstvenem, strokovnem, raziskovalnem oziroma umetniškem delu;
 • izkušnje pri vrednotenju izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških dosežkov;
 • večletne reference pri pedagoškem delu na zavodu/šoli;
 • strokovno delo (sodelovanje) pri razvijanju, oblikovanju in pripravi študijskih programov;
 • strokovno delo pri (samo)evalvaciji zavodov/šol oziroma študijskih programov;
 • reference o oblikovanju in razvijanju sistemov kakovosti;
 • ustrezne mednarodne izkušnje z vsaj treh zgoraj naštetih področij.

Posebni pogoji za akreditacijo in zunanjo evalvacijo študijskih programov (5. člen Meril)

Kandidati morajo izkazati:

 • akademske kvalifikacije in znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma umetniške dosežke na področju študijskega programa;
 • izkušnje pri vrednotenju izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških dosežkov na področju študijskega programa;
 • večletne reference pri pedagoškem delu na zavodu/šoli;
 • strokovno delo (sodelovanje) pri razvijanju, oblikovanju in pripravi študijskih programov;
 • strokovno delo pri (samo)evalvaciji študijskih programov;
 • ustrezne mednarodne izkušnje z vsaj treh zgoraj naštetih področij.

4. Vsebina prijave:

Prijava na javni poziv se odda v elektronski obliki (na elektronskem obrazcu), ki je priloga tega poziva. Če prijava ni oddana na tem obrazcu, je komisija iz 10. člena teh meril ne obravnava.

Prijavi je treba priložiti:
– življenjepis v slovenskem jeziku,
– dokazila o strokovnem delu (prispevku) pri (samo)evalvaciji zavodov/šol oziroma
študijskih programov,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih kandidat označi v prijavi.


5. Rok in naslov za vlaganje prijav:

Rok za prijave kandidatov je torek, 6. april 2021. Po tem datumu vložene prijave ne bodo več upoštevane. Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo »za javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov« na naslov:

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana.

Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijavljeni kandidati bodo povabljeni na obvezni pripravljalni sestanek, ki ga bo organizirala agencija.


6. Dodatne informacije:

Za vse dodatne informacije o javnem pozivu lahko posredujete vprašanja na elektronski naslov: info@nakvis.si. O delu strokovnjakov si lahko preberete dokumente na spletni strani ; še posebej Vodnik po zunanjih presojah.

Naša številka: 0121-1/2021 /1

dr. Peter Purg,
predsednik sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu

Datum: 18. marec 2021

Javni poziv Obrazec – kandidatiObrazec – kandidati študenti