1. Domov
  2. /
  3. O agenciji
  4. /

Zgodovina

Vlada Republike Slovenije je na podlagi novele Zakona o visokem šolstvi iz leta 2009 ustanovila agencijo kot osebo javnega prava za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ter za razvojno in svetovalno delo na področju slovenskega visokega šolstva.

Svet za visoko šolstvo Republike Slovenije (Svet), ki je bil z Zakonom o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 67/1993; v nadaljevanju ZViS) ustanovljen leta 1994, je začel izvajati tudi naloge, povezane z akreditiranjem študijskih programov in visokošolskih zavodov. Ustanovljen je bil kot neodvisni strokovni organ, ki so ga sestavljali strokovnjaki s področja visokega šolstva. S podeljevanjem akreditacij se je poleg zagotavljanja kakovosti v študijskem procesu razvijala tudi kultura kakovosti in oblikovale normativne podlage ob sledenju evropskim smernicam razvoja.

Leta 1996 je bila za razvoj notranjega in zunanjega sistema kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru ob upoštevanju evropskih razvojnih usmeritev na pobudo Rektorske konference na ravni univerz ustanovljena Nacionalna komisija za kvaliteto visokega šolstva (v nadaljevanju: NKKVŠ).

Z novelo ZViS iz leta 2004 je bil Svet preimenovan v Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo (v nadaljevanju: SVŠ). Poleg akreditacij je dobil še nove naloge (habilitacije visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev samostojnih visokošolskih zavodov). S temi spremembami ZViS je bila predvidena tudi agencija za kakovost v visokem šolstvu, ki pa ni bila ustanovljena. Del nalog zunanjega zagotavljanja kakovosti (zunanje evalvacije) je še naprej opravljala NKKVŠ.

Spremembe in dopolnitve ZViS iz leta 2006 so pristojnosti SVŠ razširile na področje evalvacij študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol. Leta 2007 je te naloge prevzel od NKKVŠ, ki je bila do takrat pristojna za vodenje evalvacijskih postopkov v visokem šolstvu. Deloval je preko treh senatov – akreditacijskega, evalvacijskega in habilitacijskega.

Leta 2007 je bil v sestavi Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v nadaljevanju: MVZT) ustanovljen tudi Urad RS za visoko šolstvo (v nadaljevanju: Urad) kot strokovna služba SVŠ. Ker Urad ni bil samostojni proračunski uporabnik, se je leta 2008 z novelo ZViS skupaj s SVŠ preoblikoval v t.i. »drug državni organ«, in sicer SVŠ, ki je imel svojo strokovno službo za opravljanje administrativnih, tehničnih in strokovnih nalog, Sekretariat. Čeprav SVŠ, katerega delo nadaljuje NAKVIS, ni imel formalno izoblikovanih postopkov za redno spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje lastne kakovosti, je predvsem v postopkih zunanjih evalvacij anketiral deležnike ter zbiral mnenja strokovnjakov (evalvatorjev) o poteku evalvacij ter na tak način izboljševal kakovost svojega dela. Pripravljena je bila analiza zunanjih evalvacijskih poročil in analiza izsledkov samoevalvacijskih poročil. Rezultati anketiranja in analiz so bili javno objavljeni v metaporočilu Senata za evalvacijo Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru v letih 2007 in 2008 v slovenskem in angleškem jeziku. O delu SVŠ govori tudi Poročilo o delu Senata za evalvacijo pri Svetu RS za visoko šolstvo Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v slovenskem visokošolskem prostoru v letu 2009. Vsi navedeni organi (Svet, NKKVŠ in SVŠ) so poudarjali upoštevanje ESG, izvajanje evalvacij v skladu z ESG in neodvisnost.

Leta 2010 je bila na podlagi novele ZViS iz leta 2009 s Sklepom o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 114/2009; v nadaljevanju: Sklep o ustanovitvi NAKVIS) ustanovljena agencija kot nevladni neposredni proračunski uporabnik in nosilec javnega pooblastila, da bi ob upoštevanju ESG:

  • profesionalizirala evalvacijske postopke ob vključevanju deležnikov v proces odločanja;
  • transparentno opravljala delo, bila odgovorna do javnosti in upoštevala načelo nepristranskosti;
  • izvajala postopke po vnaprej določenih kriterijih, spremljala postopke in jih nadzirala zaradi odprave pomanjkljivosti.

NAKVIS je od leta 2013 vključena v Evropski register agencij EQAR in je polnopravna članica Evropskega konzorcija za akreditacijo ECA, Srednje- in vzhodnoevropskega združenja agencij za kakovost v visokem šolstvu CEENQA ter Mednarodnega združenja agencij za zagotavljanje kakovosti INQAAHE.

Od leta 2015 je polnopravna članica Evropske zveze za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu ENQA.

NAKVIS je leta 2020 praznovala 10. obletnico svojega delovanja. V ta namen je bila zato izdana tudi jubilejna publikacija, ki ponuja vpogled v zgodovino NAKVIS in zunanjega presojanja kakovosti v Sloveniji nasploh.