1. Domov
 2. /
 3. O agenciji
 4. /

Direktor

Direktor vodi in zastopa agencijo ter organizira in vodi delo in poslovanje agencije. Direktorja imenuje in razrešuje svet agencije na podlagi javnega natečaja v skladu z zakonom.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na svoji 124. seji 15. 3. 2018 za direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu z dnem 2. 4. 2018 za obdobje petih let imenoval dr. Francija Demšarja. Svet agencije je na svoji 186. seji 2. 2. 2023 odločil, da se mu z 2. 4. 2023 mandat podaljša še za nadaljnih pet let.

Direktorja imenuje in razrešuje svet agencije na podlagi javnega natečaja v skladu s pogoji in merili, določenimi s tem zakonom. Direktor je imenovan za dobo petih let in je lahko ponovno imenovan.

Franci Demšar, direktor Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu.
Franci Demšar, direktor Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu.

telefon: +386 1 400 5771
e-naslov: franci.demsar@nakvis.si


Kratka predstavitev

Nagovor direktorja:

“Bolonjski proces je široko odprl vrata študentom v evropski in širši prostor. V času mojega študija si ni bilo mogoče niti predstavljati, da bi opravili izpit ali celotni semester v tujini in da bi bilo priznavanje diplom, pridobljenih v tujini, čista formalnost.

Da je to mogoče, je potrebna dobro organizirana, visoko strokovna mednarodna mreža ustanov  za akreditacijo in evalvacijo visokošolskih zavodov in njihovih študijskih programov, ki je zagotovilo za izpolnjevanje mednarodno dogovorjenih standardov kakovosti. V Sloveniji evalvacije in akreditacije opravlja Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS). Je mednarodno priznana agencija, včlanjena v najpomembnejšo mednarodno zvezo agencij ENQA ter vpisana v evropski register zaupanja vrednih agencij EQAR.

Prizadeval si bom za še večjo prepoznavnost in uveljavitev naše agencije, njeno nadaljnjo profesionalno rast, za preglednost akreditacijskih in evalvacijskih postopkov ter za učinkovit in uporabnikom prijazen informacijski sistem, kar bo pripomoglo h krepitvi zaupanja med vsemi deležniki v slovenskem visokošolskem prostoru.”


Naloge direktorja so naslednje:

 • organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
 • predstavlja in zastopa agencijo,
 • skrbi za izvajanje sklepov sveta agencije,
 • posreduje splošne akte iz prve alinee petega odstavka 51.e člena tega zakona v objavo v Uradni list Republike Slovenije,
 • zagotavlja, da agencija posluje v skladu z zakonom, ustanovitvenim aktom in splošnimi akti agencije,
 • sprejema splošne akte, ki urejajo poslovanje in delo agencije, za katere ni pristojen drug organ po tem zakonu ali ustanovitvenem aktu,
 • pripravi predlog finančnega načrta agencije v sodelovanju s svetom agencije,
 • sprejema načrt dela agencije, h kateremu si mora pridobiti soglasje sveta agencije,
 • pripravi poročilo o delu in poslovanju agencije, h kateremu si mora pridobiti soglasje sveta agencije,
 • skrbi za materialno in finančno poslovanje agencije,
 • odloča o delovnopravnih pravicah zaposlenih,
 • sprejema akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom in ustanovitvenim aktom.

Dosedanji direktorji agencije (2010 – 2018)

dr. Ivan_Leban 2013 – 2018
Tatjana Debevec (v.d.) 2012 – 2013
dr. Mojca Novak 2010 – 2012
 

Direktor Urada RS za visoko šolstvo

dr. Izidor Golob 2008 – 2009

Postopek za izvedbo javnega natečaja za direktorjaJubilejni zbornik ob 10. obletnici delovanja NAKVIS