Akti in zakonodaja

Agencija, vsi njeni organi, vlagatelji in strokovnjaki morajo upoštevati predpise, ki urejajo kakovost v visokem in višjem šolstvu.  

Zakonodaja

Povezave na zunanje strani:

+ Stališča MIZŠ (7. 4. 2020)


Podzakonski akti

Povezave na dokumente:

+ Tolmačenje Meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov (NAKVIS) (24. 3 .2020)

+ Tolmačenje Minimalnih standardov za izvolitev v nazive (NAKVIS) (20. 4. 2021)


Smernice in priporočila


Prevodi aktov v angleščino

  • Prevodi aktov v angleški jezik so dostopni tukaj.

ARHIV PREDPISOV