1. Domov
  2. /
  3. Mednarodno sodelovanje
  4. /

VTI, Skupni študijski programi

Agencija spremlja čezmejne dejavnosti izobraževanja, ki vključujejo visokošolsko transnacionalno izobraževanje (VTI) ter pri tem presoja ustreznost pogodb za VTI.

Visokošolsko transnacionalno izobraževanje (VTI) so vse oblike in načini visokošolskega izobraževanja, pri katerem se javnoveljavni študijski program v celoti ali njegovi posamezni deli izvajajo v drugi državi, kot je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa.

NAKVIS z Merili za mednarodno sodelovanje pri visokošolskem izobraževanju opredeljuje merila in pogoje za izvajanje VTI ter tako zagotavlja, da je izvajani VTI enakovreden akreditiranemu oziroma javno priznanemu študijskemu programu ali njegovemu delu, ki ga ponudnik VTI izvaja v državi, kjer ima sedež. V primeru VTI ni predvidenega postopka akreditacije oziroma evalvacije, saj je program že akreditiran (v Republiki Sloveniji ali v tujini) oziroma javno priznan, zato je del visokošolskega sistema, kjer je akreditiran ali javno priznan.

V postopku vpisa v javno evidenco VTI, ki jo vodi NAKVIS, se presoja ustreznost pogodbe VTI (v postopku vpisa VTI v javno evidenco na podlagi pogodbe) oziroma izpolnjevanje pogojev v primeru VTI brez pogodbe. Listina o zaključenem VTI, ki se izvaja v Republiki Sloveniji kot del tujega visokošolskega sistema, se šteje kot tuja listina in je predmet postopka, ki ureja vrednotenje oziroma priznavanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Skupni študijski programi so tisti, ki jih visokošolski zavod sprejme in izvaja skupaj z enim ali več visokošolskimi zavodi iz Republike Slovenije ali tujine. Kdor opravi vse obveznosti po skupnem študijskem programu za pridobitev izobrazbe, dobi skupno diplomo, na kateri so navedeni vsi visokošolski zavodi, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa. Skupna diploma je javna listina. Vsebino in obliko diplome ter priloge k diplomi določijo sodelujoči visokošolski zavodi.

Javna evidenca visokošolskega transnacionalnega izobraževanja

VTI  (15. 10. 2020)

Skupni študijski programi

VTI  (2. 2. 2021)


NAKVIS vodi tudi informativni seznam izvajanja VTI brez pogodbe.

Seznam izvajanja VTI brez pogodbe

Seznam izvajanja VTI brez pogodbe

(18. 10. 2023)

Visokošolsko transnacionalno izobraževanje brez pogodbe (VTI brez pogodbe) - PREBERI VEČ

Skladno z Zakonom o visokem šolstvu (33.c člena ZViS) lahko VTI brez pogodbe izvajajo v Republiki Sloveniji le tuji visokošolski zavodi ali druge institucije če pristojni organi države, kjer je sedež nosilca visokošolskega študijskega programa, priznavajo, da za primer transnacionalno izvajanega študijskega programa nosilec tega programa in program spadata v njihov visokošolski sistem. Pred začetkom izvajanja VTI brez pogodbe agencija pri pristojnem organu države, kjer je sedež nosilca študijskega programa, ki želi izvajati VTI v Republiki Sloveniji, preveri, ali nosilec tega programa in program spadata v njihov visokošolski sistem.

Listina o zaključenem visokošolskem transnacionalnem izobraževanju, ki se izvaja v Republiki Sloveniji kot del tujega visokošolskega sistema, se šteje kot tuja listina in je predmet postopka, ki ureja vrednotenje oziroma priznavanje izobraževanja v Republiki Sloveniji.

Pomembno je vedeti, da VTI brez pogodbe, ki se izvaja v Republiki Sloveniji, ni predmet akreditacijskih in evalvacijskih postopkov pri NAKVIS, zato agencija ni pristojna za ugotavljanje skladnosti z določbami zakona o visokem šolstvu in standardi kakovosti po Merilih sveta NAKVIS. VTI brez pogodbe spada v tuj visokošolski sistem in se kot tak  presoja po drugačnih standardih kakovosti in merilih presoje ter obravnava po drugačnih postopkih. Študenti vpisani v tovrstne študijske programe so študenti na tujih študijskih programih, pridobljene kvalifikacije, izobrazba in strokovni oziroma znanstveni naslov pa so predmet vrednotenja oziroma priznavanja in v Republiki Sloveniji niso avtomatično priznane.

Pravice in obveznosti študentov se ne zagotavljajo skladno z zakonom o visokem šolstvu, ne glede na to, da se tovrstno izobraževanje izvaja v Republiki Sloveniji.

Za dodatna pojasnila se prosim obrnite na info@nakvis.si