Projekti

Agencija krepi svojo mednarodno prepoznavnost ter vlogo z aktivnim sodelovanjem pri različnih evropskih in mednarodnih projektih.

S sodelovanjem v evropskih in mednarodnih projektih želi agencija okrepiti svojo vlogo v mednarodnem prostoru. Z bilateralnim povezovanjem in članstvom v mednarodnih združenjih krepi prepoznavnost in mednarodno primerljivost slovenskega visokošolskega prostora in tako prispeva k razvijanju kakovostnega, odprtega in dostopnega visokošolskega izobraževanja. V sklopu programa Erasmus+, agencija sodeluje v mednarodnih projektih, ki so usmerjeni v prenos dobrih praks ter razvijanje inovacij in strateških smernic na področju zagotavljanja kakovosti visokošolskih izobraževalnih sistemov.

Aktualni projekti:

Projekt EUniQ v imenu flamske skupnosti usklajuje NVAO (Akreditacijska agencija Nizozemske in Flandrije). Konzorcij sestavlja osem agencij za zagotavljanje kakovosti, šest ministrstev, Združenje evropskih univerz (EUA), Evropska študentska organizacija (ESU) in Evropsko združenje za zagotavljanje kakovosti v visokem šolstvu (ENQA). Pristop za zagotavljanje kakovosti je usmerjen v celovito strategijo oblikovanja novih zavezništev univerz. Namen projekta EUniQ je omogočiti nadomestitev več nacionalnih postopkov za zagotavljanje kakovosti s celostnim pristopom k presoji, ki je primernejši za presojo kakovosti evropskih univerz.

Navedeni projekt se osredotoča na krepitev neodvisnosti agencij za kakovost v visokem šolstvu iz različnih nacionalnih in evropskih okolij. Projekt je osredinjen na raziskovanje vloge različnih deležnikov pri delovanju agencij, analiziranje razlik in skupnih značilnosti med različnimi deli Evrope ter presojo odgovornosti ključnih akterjev na različnih stopnjah odločanja.

Kot odgovor na pandemijo COVID-19 in posledično odpoved fizičnih aktivnosti na visokošolskih zavodih, je NAKVIS začel spodbujati spletni sistem zagotavljanja kakovosti. V  sodelovanju s CEENQA (Srednje- in vzhodnoevropsko združenje agencij za kakovost v visokem šolstvu) je agencija začela z rednimi sestanki delovnih skupin za prepoznavanje skupnih problemov med agencijami, izmenjavo primerov dobrih praks in predlaganjem ustreznih rešitev za izboljšanje kakovosti evalvacijskih obiskov na daljavo in krepitvijo novih spletnih oblik izobraževanja na visokošolskem področju.

Arhiv - pretekli projekti

MULTRA

Večstranski sporazum o medsebojnem priznavanju akreditacijskih odločitev glede skupnih študijskih programov (Multilateral Agreement on the Mutual Recognition of Accreditation Results regarding Joint Programmes), ki je bil podpisan v Haagu na Nizozemskem decembra 2013. Gre za projekt konzorcija ECA, pri katerem sodeluje 12 agencij oziroma članic. Vse so soglašale s pristopom NAKVIS k projektu MULTRA.


CEqUiNT

Certifikat za kakovost internacionalizacije (Certificate for Quality of Internationalisation) je projekt v okviru programa vseživljenjskega učenja Erasmus (Lifelong Learning Programme); Erasmus Multilateral projects. Njegov namen je izboljšati in pospešiti proces internacionalizacije visokega šolstva ter razvoj metodologije merjenja internacionalizacije, tako na programski kot na institucionalni ravni. Uspešna evalvacija bo vodila do evropskega certifikata internacionalizacije. Agencija sodeluje v usmerjevalni skupini in je v letu 2013 sodelovala pri izdelavi pilotne metodologije, usposabljanja strokovnjakov na Dunaju, pri evalvaciji študijskega programa, s katero je bilo prvič presojano izpolnjevanje standardov kakovosti internacionalizacije, in podelitvi certifikata.


Qrossroads

Glavni cilj projekta je v obliki registra predstaviti kvalifikacije, ki se podeljujejo v okviru javno priznanih oziroma akreditiranih evropskih visokošolskih zavodov in študijskih programov. Te kvalifikacije so predstavljene z vidika visokošolskega sistema, katerega del so tudi informacije o nacionalnih organih za zagotavljanje kakovosti in akreditacijo ter organih za priznavanje pridobljenih kvalifikacij.


ECApedia

Projekt skuša združiti uporabno znanje z vseh področij delovanja sistemov kakovosti v visokem šolstvu. Zbirka je sestavljena iz dveh modulov; prvi se nanaša na usposabljanje evropskih strokovnjakov za kakovost, drugi pa na kakovost skupnih študijskih programov. Projekt je še v fazi razvoja.


EEEP – ECA Expert Exchange Platform

Projekt je namenjen iskanju strokovnjakov za zunanje presoje kakovosti. Agencije bodo lahko platformo uporabljale za čezmejno izmenjavo in pridobivanje strokovnjakov.