1. Domov
  2. /

Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov

DATUM OBJAVE: 20. septembra 2019

Na podlagi 8. člena Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/2018; v nadaljevanju: Merila) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja

 

JAVNI POZIV

kandidatom za vpis v register strokovnjakov

 1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, NAKVIS, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana.

2. Predmet poziva je zbiranje prijav kandidatov za vpis v register strokovnjakov, predvsem:

a) docentov, rednih in izrednih profesorjev z naslednjih področij in zaželeno iz naslednjih področij in zavodov (UL=Univerza v Ljubljani, UM=Univerza v Mariboru, UP=Univerza na Primorskem, UNG=Univerza v Novi Gorici, SVZ=samostojni visokošolski zavodi):

         0211- Avdiovizualno ustvarjanje, tehnike in multimedijska proizvodnja

         0212 – Modno oblikovanje, oblikovanje prostora in industrijsko oblikovanje

         0213 – Likovna umetnost

         0215 – Glasba, ples in uprizoritvene umetnosti

         0222 – Zgodovina

         0223 – Filozofija

         0232 – Književnost in jezikoslovje

         0313 –  Psihologija

         03 in 05  – Geografija

         0314  – Sociologija in študij kultur

         08   – Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo

Kandidati za uvrstitev v register strokovnjakov se morajo udeležiti obveznega izobraževanja, ki ga organizira Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

3. Pogoji:

a) docenti, redni in izredni profesorji: Kandidati, ki se prijavijo za uvrstitev v register strokovnjakov, morajo izpolnjevati vse splošne in najmanj štiri posebne pogoje.

Splošni pogoji:

– poznavanje slovenskega visokega oziroma višjega šolstva (zakonska ureditev, organiziranost, značilnosti in delovanje);

– poznavanje meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo, drugih meril in standardov agencije ter standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG (v nadaljevanju: evropski standardi);

– pravilno izražanje v slovenskem jeziku;

– znanje angleškega jezika najmanj na ravni B2.

Posebni pogoji:

Kandidati morajo izkazati:

– akademske kvalifikacije in znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma umetniške dosežke na področju študijskega programa;

– izkušnje pri vrednotenju izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških dosežkov na področju študijskega programa;

– večletne reference pri pedagoškem delu na zavodu/šoli;

– strokovno delo (sodelovanje) pri razvijanju, oblikovanju in pripravi študijskih programov;

– strokovno delo pri (samo)evalvaciji študijskih programov;

– ustrezne mednarodne izkušnje z vsaj treh zgoraj naštetih področij.

4. Vsebina prijave:

Prijava na javni poziv se odda v elektronski obliki (na elektronskem obrazcu), ki je priloga teh meril. Če prijava ni oddana na tem obrazcu, je komisija iz 10. člena teh meril ne obravnava.

Prijavi je treba priložiti:

– življenjepis v slovenskem jeziku,

– dokazila o strokovnem delu (prispevku) pri (samo)evalvaciji zavodov/šol oziroma

   študijskih programov,

– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih kandidat označi v prijavi.

5. Rok in naslov za vlaganje prijav:

Rok za prijave kandidatov je petek, 4. oktober 2019. Po tem datumu vložene prijave ne bodo več upoštevane.  Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo »za javni poziv za uvrstitev v register strokovnjakov« na naslov:

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu

NAKVIS

Slovenska cesta 9

1000 Ljubljana.

Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijavljeni kandidati bodo povabljeni na obvezni pripravljalni sestanek  v prostorih agencije.

 

6. Dodatne informacije:

Za vse dodatne informacije o javnem pozivu lahko posredujete vprašanja na elektronski naslov:  info@nakvis.si. O delu strokovnjakov si lahko preberete dokumente na spletni strani https://www.nakvis.si/akreditacije-in-evalvacije-v-visokem-solstvu/zakonodaja/; še posebej Priročnik za strokovnjake.

Naša številka: 0121-1/2019/

Peter Purg,
predsednik sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu

 

Datum: 19. september 2019

 

 

Javni poziv za vpis v registerPrijava za vpis v register strokovnjakov agencije (OBRAZEC)Merila za strokovnjake