1. Domov
  2. /

Javni poziv za vpis v register strokovnjakov

DATUM OBJAVE: 18. januarja 2019

Na podlagi 8. člena Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/2018; v nadaljevanju: Merila) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja

 

JAVNI POZIV

kandidatom za vpis v register strokovnjakov

 

1.Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, NAKVIS, Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana.

2. Predmet poziva je zbiranje prijav kandidatov za vpis v register strokovnjakov, predvsem:

a)kandidatov – študentov;

b) rednih in izrednih profesorjev z naslednjih področij in zaželeno iz naslednjih zavodov (UL=Univerza v Ljubljani, UM=Univerza v Mariboru, UP=Univerza na Primorskem, UNG=Univerza v Novi Gorici, SVZ=samostojni visokošolski zavodi)

0231 Tuji jeziki
0232 Jezikoslovje, primerjalno jezikoslovje (UM, UP, UNG, UL)
0222 Zgodovina (UM, UL, UNG)
0313 Psihologija (UM, UP, UL)
03 in 05 Geografija (UL, UM, UP)
0421 Pravne vede (UL, UP, SVZ)
05 Naravoslovje, matematika, statistika
_051 Biološke in sorodne vede,
_052 Okolje,
_053 Vede o neživi naravi (UM, UL, UP)
_054 Matematika in statistika (UM, UP)
_0588 Kineziologija (SVZ, UL)
08 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo (UL, UM)
0915 Fizioterapija (UL, SVZ)
0912 Medicina (UL, UM)
1014 Šport (UL FŠ, UM)
1041, 0413 Logistika (UL EF, UL FPP)

c) predstavnikov delodajalcev, ki imajo izkušnje s praktičnim izobraževanjem v višjem strokovnem izobraževanju in bi sodelovali pri zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol.

Kandidati za uvrstitev v register strokovnjakov se morajo udeležiti obveznega izobraževanja, ki ga organizira Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

3. Pogoji:

a) kandidati – študenti: Kandidati študenti morajo izpolnjevati splošne pogoje in izkazati sodelovanje pri (samo)evalvaciji zavodov/šol oziroma študijskih programov.

b) redni in izredni profesorji: Kandidati, ki se prijavijo za uvrstitev v register strokovnjakov, morajo izpolnjevati vse splošne in najmanj štiri posebne pogoje.

c) predstavniki delodajalcev: Za strokovnjake agencije lahko kandidirajo tudi drugi, ki se ukvarjajo s presojo kakovosti v visokem in višjem šolstvu in imajo najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje. Ti kandidati ne morejo biti imenovani za strokovnjake v postopkih akreditacije oziroma zunanje evalvacije študijskih programov.

Splošni pogoji:

– poznavanje slovenskega visokega oziroma višjega šolstva (zakonska ureditev, organiziranost, značilnosti in delovanje);
– poznavanje meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo, drugih meril in standardov agencije ter standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG (v nadaljevanju: evropski standardi);
– pravilno izražanje v slovenskem jeziku;
– znanje angleškega jezika najmanj na ravni B2.

Posebni pogoji:

Kandidati morajo izkazati:
– akademske kvalifikacije in znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma umetniške dosežke na področju študijskega programa;
– izkušnje pri vrednotenju izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških dosežkov na področju študijskega programa;
– večletne reference pri pedagoškem delu na zavodu/šoli;
– strokovno delo (sodelovanje) pri razvijanju, oblikovanju in pripravi študijskih programov;
– strokovno delo pri (samo)evalvaciji študijskih programov;
– ustrezne mednarodne izkušnje z vsaj treh zgoraj naštetih področij.

4. Vsebina prijave:

Prijava na javni poziv se odda v elektronski obliki (na elektronskem obrazcu), ki je priloga teh meril. Če prijava ni oddana na tem obrazcu, je komisija iz 10. člena teh meril ne obravnava.

Prijavi je treba priložiti:
– življenjepis v slovenskem jeziku,
– dokazila o strokovnem delu (prispevku) pri (samo)evalvaciji zavodov/šol oziroma študijskih programov,
– dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih kandidat označi v prijavi.

Ob prijavi izberite tudi datum obveznega pripravljalnega sestanka, ki bo 6. in 7. februarja 2019 v prostorih NAKVIS-a.

5. Rok in naslov za vlaganje prijav:

Rok za prijave kandidatov je četrtek, 31. januar 2019. Po tem datumu vložene prijave ne bodo več upoštevane.  Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo »za javni poziv za uvrstitev v register strokovnjakov« na naslov:

Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu
NAKVIS
Slovenska cesta 9
1000 Ljubljana.

Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

6. Dodatne informacije:

Za vse dodatne informacije o javnem pozivu lahko posredujete vprašanja na elektronski naslov:  info@nakvis.si. O delu strokovnjakov si lahko preberete dokumente na spletni strani – podstrani Register strokovnjakov in Akti in zakonodaja.

dr. Franc Čuš,
predsednik sveta
Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu

Datum: 17. januar 2019

 

Javni poziv za vpis v registerPrijava za vpis v register strokovnjakov agencije