1. Domov
  2. /

Javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov

DATUM OBJAVE: 29. septembra 2022

Na podlagi 8. člena Meril za strokovnjake Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 21/18, 74/22 in 79/22 – popr.; v nadaljevanju: Merila) svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu objavlja

JAVNI POZIV kandidatom za vpis v register strokovnjakov

1. Naziv in sedež organa: Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana.

2. Predmet poziva je zbiranje prijav kandidatov za vpis v register strokovnjakovpredvsem:

a) docentov, rednih in izrednih profesorjev z naslednjih področij:

         011      Izobraževalne znanosti (didaktika, pedagogika, andragogika, izobraževanje  

                    učiteljev,…)

         02       Umetnost in humanistika

         0313    Psihologija

         0314    Sociologija in študij kultur

         0412    Finančništvo, bančništvo in zavarovalništvo       

         0413    Poslovanje in upravljanje, menedžment   

         0414    Marketing in oglaševanje

         0421    Pravo

         0533    Fizika

         0532    Geoznanosti

         0511    Biologija

         0521    Okoljske znanosti

         061      Informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT)

         0715    Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo

         0721    Živilska tehnologija

         08       Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo

         09       Zdravstvo in socialna varnost

         0911    Zobozdravstvo

         0912    Medicina

         0915    Terapija in rehabilitacija

         0916    Farmacija

         091      Zdravstvena nega in babištvo

         0923    Socialno delo in svetovanje 

         10       Transport, varnost, gostinstvo in turizem, osebne storitve

b) predavateljev višjih strokovnih šol

c) študentov, vpisanih na visokošolske zavode in višje strokovne šole

d) predstavnikov delodajalcev, ki imajo izkušnje s praktičnim izobraževanjem v višjem strokovnem izobraževanju in bi sodelovali pri zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol.

Kandidati za strokovnjake (v nadaljevanju: kandidati) se bodo morali udeležiti obveznega praktičnega izobraževanja, ki ga organizira Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Izobraževanje za nove kandidate bo potekalo v dveh delih in sicer 11. 11. 2022 ter 25. 11. 2022 – v online obliki (zoom).

3. Pogoji:

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

a) redni, izredni profesorji, docenti, predavatelji višjih šol:  splošne pogoje iz 3. člena in najmanj štiri posebne pogoje iz 4. in 5. člena Meril, od tega obvezno pogoj iz prve alineje 5. člena;

b) predstavniki delodajalcev: ukvarjanje s presojo kakovosti v visokem in višjem šolstvu in najmanj visokošolsko izobrazbo druge stopnje. Izpolnjevati morajo splošne pogoje iz 3. člena in najmanj štiri posebne pogoje iz 4. člena Meril, od tega obvezno pogoj iz prve ali druge alineje 4. člena Meril;

c) študenti: splošne pogoje iz 3. člena Meril in izkazati sodelovanje pri evalvaciji oziroma samoevalvaciji zavodov/šol oziroma študijskih programov.

Splošni pogoji (3. člen Meril):

Kandidati morajo izkazati:

  • poznavanje slovenskega visokega oziroma višjega šolstva (zakonska ureditev, organiziranost, značilnosti in delovanje);
  • poznavanje meril za akreditacijo in zunanjo evalvacijo, drugih meril in standardov agencije ter standardov in smernic za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG (v nadaljevanju: evropski standardi);
  • pravilno ustno in pisno izražanje v slovenskem jeziku;
  • znanje angleškega jezika najmanj na ravni B2.

Posebni pogoji za akreditacijo in zunanjo evalvacijo zavodov/šol (4. člen Meril)

Kandidati morajo izkazati:

–        vodstvene izkušnje na zavodu/šoli;

–        vodstvene izkušnje pri pedagoškem, znanstvenem, strokovnem, raziskovalnem oziroma umetniškem delu;

–        izkušnje pri vrednotenju izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških dosežkov;

–        večletne reference pri pedagoškem delu na zavodu/šoli;

–        strokovno delo (sodelovanje) pri razvijanju, oblikovanju in pripravi študijskih programov;

–        strokovno delo pri evalvaciji oziroma samoevalvaciji zavodov/šol oziroma študijskih programov;

–        reference o oblikovanju in razvijanju sistemov kakovosti;

–        ustrezne mednarodne izkušnje z vsaj treh zgoraj naštetih področij.

Posebni pogoji za akreditacijo in zunanjo evalvacijo študijskih programov (5. člen Meril)

Kandidati morajo izkazati:

–        akademske kvalifikacije in znanstvene, strokovne, raziskovalne oziroma umetniške dosežke na področju študijskega programa;

–        izkušnje pri vrednotenju izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, raziskovalnih oziroma umetniških dosežkov na področju študijskega programa;

–        večletne reference pri pedagoškem delu na zavodu/šoli;

–        strokovno delo (sodelovanje) pri razvijanju, oblikovanju in pripravi študijskih programov;

–        strokovno delo pri evalvaciji oziroma samoevalvaciji študijskih programov;

–        ustrezne mednarodne izkušnje z vsaj treh zgoraj naštetih področij.

4. Vsebina prijave:

Prijava na javni poziv se odda v elektronski obliki (na elektronskem obrazcu), ki je priloga tega poziva. Če prijava ni oddana na tem obrazcu, je komisija iz 10. člena teh meril ne obravnava.

Prijavi je treba priložiti:

  • življenjepis v slovenskem jeziku,
  • dokazila o sodelovanju pri evalvaciji oziroma samoevalvaciji zavodov/šol oziroma študijskih programov iz 6. člena Meril, če gre za kandidata študenta,
  • dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev, ki jih kandidat označi v prijavi.

5. Rok in naslov za vlaganje prijav:

Rok za prijave kandidatov je petek, 14. oktober 2022. Po tem datumu vložene prijave ne bodo več upoštevane.  Kandidati pošljejo prijavo v zaprti ovojnici z označbo »za javni poziv  kandidatom za vpis v register strokovnjakov« na naslov:

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu

Miklošičeva cesta 7, 1000 Ljubljana.

Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov info@nakvis.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

Prijavljeni kandidati bodo povabljeni na obvezni pripravljalni sestanek, ki ga bo organizirala agencija.

6. Dodatne informacije:

Za vse dodatne informacije o javnem pozivu lahko posredujete vprašanja na elektronski naslov:  info@nakvis.si. O delu strokovnjakov si lahko preberete dokumente na spletni strani; še posebej v Vodniku po zunanjih presojah.

Javni poziv Obrazec – kandidatiObrazec – kandidati študenti

 

Merila za strokovnjake NAKVIS