1. Domov
  2. /

Sprememba poslovnika o delu sveta NAKVIS

DATUM OBJAVE: 24. marca 2020

Svet agencije je na svoji 149. seji 19. 3. 2020 obravnaval in sprejel Akt o spremembah in dopolnitvah Poslovnika o delu sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu ter sprejel čistopis Poslovnika o delu sveta Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu.

Bistvena dopolnitev se nanaša na 17. člen omenjenega predpisa in pravi naslednje:

»Po določitvi dnevnega reda predsednik sveta agencije odloči o izločitvi članov sveta agencije pri posameznih točkah.

Predsednik sveta agencije nato zaprosi člane sveta agencije, direktorja in vodjo sektorja za kakovost, da se izjasnijo, ali je pri posamezni zadevi prišlo do poskusa vplivanja nanje, na strokovne delavce oziroma strokovnjake v nasprotju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije. Če je do takšnega poskusa vplivanja prišlo, član sveta agencije, direktor oziroma vodja sektorja za kakovost o tem poroča ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda. Strokovnjaki poskus vplivanja sporočijo strokovnemu delavcu, ki vodi postopek, strokovni delavci pa vodji sektorja za kakovost. Svet agencije se do poskusa vplivanja opredeli in po potrebi ustrezno ukrepa.«

Akt o spremembah in dopolnitvah poslovnika o delu sveta agencijePoslovnik o delu sveta agencije (čistopis)