1. Domov
  2. /

Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru

DATUM OBJAVE: 4. oktobra 2020

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Nacionalni inštitut za javno zdravje sta, v sodelovanju z Rektorsko konferenco Republike Slovenije, Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem, Univerzo v Novi Gorici, s Študentsko organizacijo Slovenije, s Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture v Sloveniji in z Visokošolskim sindikatom Slovenije, objavila Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21.

Vsi, ki smo sodelovali pri pripravi smernic, v študijskem letu 2020/21 pričakujemo kakovostno izvedbo študijske dejavnosti v skladu z akreditiranimi študijskimi programi. Osnovno izhodišče v zimskem semestru je izvedba študijskega procesa na fakultetah v vseh primerih, kjer se aktivnosti lahko izvedejo varno ob upoštevanju priporočil NIJZ. Kadar to ni izvedljivo, priporoča kombinirano izvedbo študijske dejavnosti (hibridni model), izvedbo na daljavo pa le v izjemnih oziroma utemeljenih primerih.

Pri izvedbi študijskih programov v prostorih fakultet naj imajo prednost tisti deli učnih enot, pri katerih sodelujejo manjše skupine študentk in študentov in kjer prostorske kapacitete zagotavljajo pogoje za varno izvedbo v skladu s priporočili.

Hibridni model pomeni kombinirano izvedbo študijske dejavnosti z izvedbo ‘v živo’ in z izvajanjem na daljavo. Kjer je ob upoštevanju priporočil NIJZ mogoče organizirati študijsko dejavnost ‘v živo’, delitve skupin niso potrebne. V ostalih primerih se študentkam in študentom, ki se zaradi prostorskih omejitev v predavalnici ali zaradi osebnih zdravstvenih omejitev ali zaradi karantene oz. drugih z novim koronavirusom povezanih razlogov  predavanj ne morejo udeležiti ‘v živo’, omogoči dostop (spremljanje in sodelovanje) na daljavo.

Prehod na študij na daljavo se izvede zgolj, kadar načrtovana izvedba ‘v živo’ ali kombinirana izvedba nista mogoči in kadar vodstvo visokošolskega zavoda presodi, da je takšna prilagoditev izvedbe potrebna in pedagoško ustrezna.

Smernice vključujejo NIJZ priporočila tudi za ostale oblike študija. Za čim bolj nemoten potek študijskega procesa je pomembno dosledno upoštevanje preventivnih ukrepov.

Vir: MIZŠ


Vse spremembe in dopolnitve smernic, ki bodo odraz trenutnih epidemioloških razmer v Republiki Sloveniji bo MIZŠ sporočalo na naslednji spletni povezavi: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/o-ministrstvu/direktorat-za-visoko-solstvo/

Obveščamo vas, da bo NAKVIS pri svojem delovanju smernice upošteval, zato prilagoditev načina izvajanja posameznih učnih enot visokošolskim zavodom ni potrebno sporočati v okviru sprememb obveznih sestavin študijskih programov.

Smernice za izvedbo študijske dejavnosti v zimskem semestru študijskega leta 2020/21